راز نیاز گذری برآیین یارسان(اهل حق)
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله تاریخ وریشه های شکل گیری اهل حق و آداب ورسوم وشیوه ی عبادت را به با توجه به منابع و بحث وگفت وگو با کلام خوان ها ومطلعین بیان کرده است. سلسله مقامات و درجات بزرگان در آیین یارسان گرفته شده از دیگر ادیان ومذاهب است.ریشه ی برخی مباحث وموضوعات مانندهفت تن چهل تن ومانند آن درعلوم ذوقی وعرفانی وجود دارد اما در این مسلک معنا ومفهوم آن مباحث رنگ بویی دیگر یافته است که نیاز به تحقیق وبررسی کافی دارد.