آغاز وانجام شکل گیری تشکیلات آیین یارستان (اهل حق)
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آغاز آیین یارستان ابتدا در عالم روحانی (عالم عقل) ظهور کردوبعد در عصر حضرت آدم (ع) و سبس در عصرسلطان سهاک ظهور واستمرار یافت.سلطان اسرار نهان ونهفته در این دین راآشکار ومقامات مانند هفتن وهفتوان و...هریک درجه وجایگاه وجودی خود رانزد سلطان گواهی دادندبراساس تناسخ وحلول ملک وذات حق در جسم وروح انسان قدمت آن به آن سوی مرز عالم طبیعت گسترش می یابد وهمه ی ادیان را تحت این آیین شمارند.بطلان تناسخ با انک تاملی روشن است واین مسلک معجونی از مسایل ادیان باستان والهی و برخی مسایل اسلام می باشد.ارتباطی بین مقامات در این آیین و برخی مسایل مشابه در دین زرتشت ومانی و نیز مساله ی عالم عقل از نظر عرفا وجود دارد که تطبیق این مسایل موجب تصحیح برخی آرا اهل حق خواهد شد.