فلسفه ی بیدایش آئین یارستان جلد 1
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جلد اول شامل سه فصل است . درفصل اول به سلسله حکومت ها وادیان ومذاهب ایران باستان اخصتاص یافته است فصل دوم به موضوع ظهور دین مقدس اسلام و بیدایش فرق اسلامی و علل اشعاب در ادیان گفت وگو می کند در فصل سوم ریشه وعلل ظهور وبروز غلات در عصر حضرت علی (ع) وحرکت افتان وخیزان اهل حق وهم چنین اصول ومبانی اعقادی آنان را بیان ومورد ارزیابی قرار داده است